Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.

 
1. Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:
a. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie wij, verkoper,
(Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.) een overeenkomst
sluiten, dan wel onderhandelen over de totstandkoming daarvan, of aan wij
een aanbieding doen of jegens wie wij enige rechtshandeling verrichten.
b. Order: iedere opdracht van de koper aan ons.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de koper en ons tot stand
komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen
ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst.
d. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst of order
met de koper.
2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en
aanbiedingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
(rechts)handelingen tussen de koper en ons, alsmede alle volgende
overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

2. Offertes, overeenkomsten en tarieven
1. Alle door ons afgegeven offertes, tarieven en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen
eenzijdig door ons worden ingetrokken of gewijzigd. Overeenkomsten gelden
eerst als gesloten nadat wij een schriftelijke orderbevestiging hebben verzonden.
2. Bij mondelinge overeenkomsten geldt de door ons verzonden factuur als
orderbevestiging.

3. Prijs
1. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. Redelijke en gebruikelijke
kosten van transport binnen Nederland (mits bereikbaar met gewone
verkeersmiddelen via de verharde weg) worden geacht daarbij te zijn
inbegrepen.
2. In geval van verhoging van kostprijs vormende factoren, zoals grondstoffen,
prijzen van derden, lonen, overheidskosten en/of vrachtkosten, zijn wij
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen onder mededeling daarvan
aan koper.
3. Wij zijn gerechtigd ieder jaar de prijzen aan te passen met minimaal de
inflatiecorrectie.
4. Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen mogen door ons desgewenst
apart in rekening worden gebracht.

4. Levering
1. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en gelden nimmer als
fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW.
2. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk
te factureren.
3. Koper is gehouden mee te werken aan de levering, bij gebreke waarvan wij
gerechtigd zijn de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper en na
twee maanden te vernietigen, onverminderd ons recht op betaling van de
koopsom en vergoeding van kosten en schade.
4. Aflevering vindt plaats onder de conditie franco dan wel, indien
overeengekomen, onder rembours, waarbij koper de rembourskosten draagt.
Bij levering vanaf onze fabrieken of bij vervoer en/of verzending door koper
zelf, is verzending en vervoer voor rekening en risico van koper.
5. Levering geschiedt aan het laatst bekende door koper opgegeven afleveradres
van koper.
6. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op het moment van juridische
dan wel (indien dit eerder is) feitelijke levering.

5. Overmacht
1. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW, worden de verplichtingen
van beide partijen opgeschort. Indien de overmacht langer dan 2 maanden
duurt, is elk van partijen gerechtigd de overeenkomst zonder schadeplichtigheid
te ontbinden, behoudens de afnameverplichting van de wederpartij voor
specifiek aangeschafte grondstoffen, emballage en resterende voorraad
eindproduct.

6. Opschorting en ontbinding overeenkomst
1. Indien (gegronde vrees bestaat dat) de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk
aan enige verplichting uit een overeenkomst met ons voldoet, evenals in geval
van (dreigend) faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling
van de koper of stillegging, liquidatie, ontbinding of verkoop van diens
vennootschap of bedrijf, in geval van gerechtelijk akkoord of vereffening van
diens bezittingen, zijn wij gerechtigd om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van
een order, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de
geleverde zaken terug te nemen, dan wel zekerheid te eisen voor uitvoering
van de resterende (gedeelten van) verbintenissen, waarbij elke vordering die
wij op de koper hebben uit welken hoofde dan ook terstond in zijn geheel
opeisbaar wordt.
2. Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de
vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van
de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en
overeenkomst.

7. Annulering
1. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarna koper 10% van de
overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten dient te
voldoen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief
gederfde winst.
2. Bestellingen van speciaal voor koper geproduceerde zaken en/of zaken met
een afwijkende maat kunnen niet geannuleerd worden.

8. Incassokosten
1. Bij tekortkoming in de nakoming door koper, is koper gehouden alle door ons
daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, gerechtelijke- en executiekosten
te voldoen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten conform het
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken, dit
laatste met een minimum van € 350,00.

9. Betaling
1. De koper dient de factuur uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te
voldoen, waarna koper in verzuim is en alle vorderingen op koper, uit welke
hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar worden. Bovendien is koper vanaf die dag
de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 2%.
2. Wij behouden ons het recht voor om naar onze keuze uitsluitend te leveren
tegen contante betaling, tegen betaling van een voorschot of tegen het vooraf
stellen van zekerheid.
3. Koper is niet gerechtigd enig beroep op verrekening of retentierecht te doen.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting
niet op.
5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.

10. Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de desbetreffende factuur
alsmede elke andere, geheel of gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en
kosten is voldaan.
2. Bij wederverkoop door koper van door ons geleverde zaken, zal koper op ons
eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht vestigen op deze zaken.
3. Bij (dreigend) beslag of (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal
de koper ons per omgaande waarschuwen en onmiddellijk de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op onze eigendomsrechten.

11. Klachten en reclamatie
1. De koper is gehouden op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken
of het geleverde aan de overeenkomst voldoet en –bij niet-voldoen- terstond
bij ons te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij
ontvangst te ondertekenen (vervoers)document en dit telefonisch of via email
binnen 24 uur aan ons te melden, bij gebreke waarvan het geleverde wordt
geacht deugdelijk te zijn. Reclames betreffende bij levering niet-waarneembare
gebreken dienen terstond bij ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na
levering te worden gedaan, bij gebreke waarvan de aanspraken van koper
vervallen.
2. Eventuele tekorten behoren tevens binnen 1 werkdag na levering schriftelijk
aan ons te worden gemeld.
3. De koper is gehouden de geleverde zaken te behandelen en te verwerken
conform de gebruiks- en plaatsingsvoorschriften door ons verstrekt, bij gebreke
waarvan de koper geen aanspraken kan laten gelden.
4. In geval van een gebrek of een gegronde klacht c.q. reclame is onze eventuele
aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van de ondeugdelijke zaken, tenzij dit
inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden, of creditering van de
prijs, zulks te onzer vrije keuze. Indien vervanging aantoonbaar zinloos is
geworden, dient dit door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Wij zijn
echter in alle gevallen nimmer verder aansprakelijk dan binnen de grenzen van
hetgeen in artikel 12 hieromtrent is bepaald.
5. In geval van reclame zal de koper nimmer aanspraak kunnen maken op een
verdergaande vorm van compensatie, garantie of (schade)vergoeding dan die
welke wij op onze beurt bij onze leverancier en/of onze assuradeur kunnen
claimen.
6. In geval van een gegronde reclame vrijwaart de koper ons voor eventuele
aanspraken van derden als gevolg van die reclame.
7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling
van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan zijn
retourzendingen uitsluitend toegestaan, indien wij daartoe vooraf, schriftelijk,
uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.
8. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat
en originele verpakking middels een retourformulier.
9. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
a. afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
b. natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren;
c. de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en
schrijffouten.
10. Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na
factuurdatum.
11. Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde
c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

12. Aansprakelijkheid
1. Elke contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ons is te allen tijde
beperkt tot de factuurwaarde voortvloeiend uit de betreffende levering ter
zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan, dan wel – voor zover het een
door ons verzekerd risico betreft – tot het bedrag waarvoor de afgesloten
verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade welke de koper of een derde ter
zake van (het gebruik van) door ons geleverde zaken mocht lijden, hieronder
mede begrepen, doch niet beperkt tot, bedrijfschade, milieuschade en
immateriële schade.
3. De koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het
doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het
gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper ons niet aansprakelijk
houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een verkeerd
gebruik van de zaak, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van
het na sluiting van de overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen, of schade
als gevolg van gegeven adviezen omtrent de aard of de samenstelling van de
bestelde zaken.
5. Behoudens opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor
onrechtmatige gedragingen of directe schade door ons of van diegenen, die al
dan niet in dienstverband voor ons werkzaam zijn, dan wel door ons bij de
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren van alle eventuele aanspraken van
derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten,
werknemers of derden die op enigerlei verkoper bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken zijn.

13. Garantie
1. De door ons geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door
de Nederlandse wetgeving worden gesteld.
2. Deze garantie is beperkt tot:
a. fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage,
oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik;
b. leveringen aan kopers binnen de EU;
c. de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;
d. tot vervanging van de zaak;
e. tot 8 dagen na levering tenzij anders is overeengekomen.
3. Deze garantie vervalt: bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een
derde aan of van het geleverde; bij gebruik voor een ander doel dan wordt
aangegeven.
4. In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.
5. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen
gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze
garantiebepaling.

14. Modellen, afmetingen en monsters
1. Door ons gepresenteerde catalogi, aanbieding,advertenties,prijslijsten,
modellen, monsters, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of
omschrijvingen, gelden slechts als indicatieve aanduiding. Tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend
ten aanzien van de hoedanigheid van de producten.

15. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle door ons verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere
materialen of (elektronische) bestanden blijven ons eigendom, ongeacht of
deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen. Bovendien houden wij ons te dier zake alle intellectuele
eigendomsrechten voor. Zij zijn uitsluitend bestemd om door de koper te
worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16. Toepasselijk recht en rechter
1. Op elke overeenkomst tussen ons en onze koper is het Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen tussen ons en de koper worden bij uitsluiting beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement Breda tenzij wij als eisende of
verzoekende partij kiezen voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats
van de koper.
3. Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskortingen worden de internationale
regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatst
verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te
Parijs, van toepassing verklaard.
4. Voor zover een van de onderhavige algemene voorwaarden de deel
uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig
wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze algemene voorwaarden
voor het overige van toepassing, voor zover niet door ons voor dat geval buiten
toepassing verklaard.

17. Deponering
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20022420 alsmede ter griffie
van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 17/2010.