11 minutes min

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tm 31-12-2020

Hier vindt u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden t/m 31 december 2020 van Gyproc Nederland, onderdeel van Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.

1. Algemeen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt: 
  • a. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie wij, verkoper, (Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.) een overeenkomst sluiten, dan wel onderhandelen over de totstandkoming daarvan, of aan wij een aanbieding doen of jegens wie wij enige rechtshandeling verrichten. 
  • b. Order: iedere opdracht van de koper aan ons.
  • c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de koper en ons tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst.
  • Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst of order met de koper. 
 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en aanbiedingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen de koper en ons, alsmede alle volgende overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Offertes, overeenkomsten en tarieven

 1.  Alle door ons afgegeven offertes, tarieven en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door ons worden ingetrokken of gewijzigd. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten nadat wij een schriftelijke orderbevestiging hebben verzonden. 
 2. Bij mondelinge overeenkomsten geldt de door ons verzonden factuur als orderbevestiging. 

3. Prijs

 1. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. Redelijke en gebruikelijke kosten van transport binnen Nederland (mits bereikbaar met gewone verkeersmiddelen via de verharde weg) worden geacht daarbij te zijn inbegrepen. 
 2. In geval van verhoging van kostprijs vormende factoren, zoals grondstoffen, prijzen van derden, lonen, overheidskosten en/of vrachtkosten, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen onder mededeling daarvan aan koper. 
 3. Wij zijn gerechtigd ieder jaar de prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie. 
 4. Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen mogen door ons desgewenst apart in rekening worden gebracht. 

4. Levering

 1. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en gelden nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. 
 2. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren. 
 3. Koper is gehouden mee te werken aan de levering, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper en na twee maanden te vernietigen, onverminderd ons recht op betaling van de koopsom en vergoeding van kosten en schade. 
 4. Aflevering vindt plaats onder de conditie franco dan wel, indien overeengekomen, onder rembours, waarbij koper de rembourskosten draagt. Bij levering vanaf onze fabrieken of bij vervoer en/of verzending door koper zelf, is verzending en vervoer voor rekening en risico van koper. 
 5. Levering geschiedt aan het laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper. 
 6. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op het moment van juridische dan wel (indien dit eerder is) feitelijke levering. 

5. Overmacht 

 1. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW, worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt, is elk van partijen gerechtigd de overeenkomst zonder schadeplichtigheid te ontbinden, behoudens de afnameverplichting van de wederpartij voor specifiek aangeschafte grondstoffen, emballage en resterende voorraad eindproduct. 

6. Opschorting en ontbinding overeenkomst 

 1. Indien (gegronde vrees bestaat dat) de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met ons voldoet, evenals in geval van (dreigend) faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de koper of stillegging, liquidatie, ontbinding of verkoop van diens vennootschap of bedrijf, in geval van gerechtelijk akkoord of vereffening van diens bezittingen, zijn wij gerechtigd om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een order, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde zaken terug te nemen, dan wel zekerheid te eisen voor uitvoering van de resterende (gedeelten van) verbintenissen, waarbij elke vordering die wij op de koper hebben uit welken hoofde dan ook terstond in zijn geheel opeisbaar wordt. 
 2. Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7. Annulering 

 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarna koper 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten dient te voldoen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 
 2. Bestellingen van speciaal voor koper geproduceerde zaken en/of zaken met een afwijkende maat kunnen niet geannuleerd worden. 

8. Incassokosten

 1. Bij tekortkoming in de nakoming door koper, is koper gehouden alle door ons daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, gerechtelijke- en executiekosten te voldoen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken, dit laatste met een minimum van € 350,00. 

9. Betaling 

 1. De koper dient de factuur uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, waarna koper in verzuim is en alle vorderingen op koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar worden. Bovendien is koper vanaf die dag de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 2%. 
 2. Wij behouden ons het recht voor om naar onze keuze uitsluitend te leveren tegen contante betaling, tegen betaling van een voorschot of tegen het vooraf stellen van zekerheid. 
 3. Koper is niet gerechtigd enig beroep op verrekening of retentierecht te doen. 
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de desbetreffende factuur alsmede elke andere, geheel of gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en kosten is voldaan. 
 2. Bij wederverkoop door koper van door ons geleverde zaken, zal koper op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht vestigen op deze zaken. 
 3. Bij (dreigend) beslag of (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de koper ons per omgaande waarschuwen en onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op onze eigendomsrechten. 

11. Klachten en reclamatie 

 1. De koper is gehouden op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet en –bij niet-voldoen- terstond bij ons te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij ontvangst te ondertekenen (vervoers)document en dit telefonisch of via email binnen 24 uur aan ons te melden, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn. Reclames betreffende bij levering niet-waarneembare gebreken dienen terstond bij ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering te worden gedaan, bij gebreke waarvan de aanspraken van koper vervallen. 
 2. Eventuele tekorten behoren tevens binnen 1 werkdag na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. 
 3. De koper is gehouden de geleverde zaken te behandelen en te verwerken conform de gebruiks- en plaatsingsvoorschriften door ons verstrekt, bij gebreke waarvan de koper geen aanspraken kan laten gelden. 
 4. In geval van een gebrek of een gegronde klacht c.q. reclame is onze eventuele aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van de ondeugdelijke zaken, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden, of creditering van de prijs, zulks te onzer vrije keuze. Indien vervanging aantoonbaar zinloos is geworden, dient dit door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Wij zijn echter in alle gevallen nimmer verder aansprakelijk dan binnen de grenzen van hetgeen in artikel 12 hieromtrent is bepaald. 
 5. In geval van reclame zal de koper nimmer aanspraak kunnen maken op een verdergaande vorm van compensatie, garantie of (schade)vergoeding dan die welke wij op onze beurt bij onze leverancier en/of onze assuradeur kunnen claimen. 
 6. In geval van een gegronde reclame vrijwaart de koper ons voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die reclame. 
 7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan zijn retourzendingen uitsluitend toegestaan, indien wij daartoe vooraf, schriftelijk, uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. 
 8. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier. 
 9. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: 
  • a. afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; 
  • b. natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren; 
  • c. de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten. 
 10. Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. 
 11. Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd. 

12. Aansprakelijkheid 

 1. Elke contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde voortvloeiend uit de betreffende levering ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan, dan wel – voor zover het een door ons verzekerd risico betreft – tot het bedrag waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt. 
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade welke de koper of een derde ter zake van (het gebruik van) door ons geleverde zaken mocht lijden, hieronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, bedrijfschade, milieuschade en immateriële schade. 
 3. De koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper ons niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade. 
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van het na sluiting van de overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen, of schade als gevolg van gegeven adviezen omtrent de aard of de samenstelling van de bestelde zaken. 
 5. Behoudens opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen of directe schade door ons of van diegenen, die al dan niet in dienstverband voor ons werkzaam zijn, dan wel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 
 6. De koper is gehouden ons te vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten, werknemers of derden die op enigerlei verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. 

13. Garantie 

 1. De door ons geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld. 
 2. Deze garantie is beperkt tot: 
  • a. fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik; 
  • b. leveringen aan kopers binnen de EU; 
  • c. de garantie die door de fabrikant wordt gegeven; 
  • d. tot vervanging van de zaak; 
  • e. tot 8 dagen na levering tenzij anders is overeengekomen. 
 3. Deze garantie vervalt: bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een derde aan of van het geleverde; bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven. 
 4. In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie. 
 5. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. 

14. Modellen, afmetingen en monsters 

 1. Door ons gepresenteerde catalogi, aanbieding,advertenties,prijslijsten, modellen, monsters, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, gelden slechts als indicatieve aanduiding. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend ten aanzien van de hoedanigheid van de producten.

15. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle door ons verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven ons eigendom, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Bovendien houden wij ons te dier zake alle intellectuele eigendomsrechten voor. Zij zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

16. Toepasselijk recht en rechter 

 1. Op elke overeenkomst tussen ons en onze koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Geschillen tussen ons en de koper worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda tenzij wij als eisende of verzoekende partij kiezen voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de koper. 
 3. Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskortingen worden de internationale regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatst verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, van toepassing verklaard. 
 4. Voor zover een van de onderhavige algemene voorwaarden de deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet door ons voor dat geval buiten toepassing verklaard. 

17. Deponering 

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20022420 alsmede ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 17/2010.