24 minutes min

Gyproc Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Hier vindt u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met ingang van 1 januari 2021 van Gyproc Nederland, onderdeel van Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.

Artikel 1 Definitie

Onder “verkoper” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen. Onder “wederpartij of klant” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie wij, de verkoper, een overeenkomst sluiten, dan wel onderhandelen over de totstandkoming daarvan, of wij een aanbieding doen of jegens wie wij enige rechtshandeling verrichten.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij de verkoper als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten aanzien van de be- en/of verwerking en/of plaatsing van isolatie, gipsproducten of andere door Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V geleverde producten of systemen en aanverwante artikelen.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

2.3. Alle orders, door vertegenwoordigers van de verkoper of door tussenpersonen opgenomen, binden de verkoper eerst, indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail en/of fax verstaan.

2.4. Toepasselijkheid van door de wederpartij of klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

2.5. Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de verkoper meest gunstige

bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de verkoper.

2.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.7. Een aanbieding aan een klant wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is, in afwijking van lid 2, onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Het aanbod aan de klant geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.

Artikel 3 Prijzen

3.1. De verkoper is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij of klant door te berekenen.

3.2. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van de verkoper is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij of klant recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

3.3 Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen mogen door ons desgewenst apart in rekening worden gebracht.

3.4. Slechts in geval de aan de klant aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt verhoogd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 Aflevering; levertijd en transport

4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale Termijnen in de zin van artikel 6:83 BW.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af verkoper of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de wederpartij of klant wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.

4.3. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren.

4.4. Het transport van de isolatie of gipsmaterialen of systeem oplossingen is steeds voor rekening en risico van de wederpartij of klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoper is gerechtigd een bedrag in rekening te brengen aan de wederpartij of klant voor het transport. De verkoper is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel. Indien de klant een vervoerder aanwijst en de keuze voor de vervoerder niet door de Verkoper wordt aangeboden, dan is het transport van het isolatie, gipsmaterieel of de systemen steeds voor rekening en risico van de klant.

4.5 Koper is gehouden mee te werken aan de levering, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper en na twee maanden te vernietigen, onverminderd ons recht op betaling van de koopsom en vergoeding van kosten en schade.

4.6. Het transport eindigt op het moment dat het materiaal op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst. Voor klant: Voor de klant komt de zaak voor zijn risico vanaf het moment dat de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

4.7. Indien de wederpartij of klant een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij of klant is gesteld en door de verkoper is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.8. Werkzaamheden die niet door de verkoper worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van verkoper, moeten tijdig aan verkoper worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is verkoper in geen geval schadeplichtig jegens de wederpartij of klant.

Artikel 5 Emballage

5.1. Bij levering van de materialen en/of systemen stelt de verkoper emballage ter beschikking aan de wederpartij of klant. De verkoper kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van de materialen en/of systemen, tot en met de dag waarop de verkoper de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij of klant.

5.2. De wederpartij of klant is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de verkoper te stellen, op de dag dat de verkoper de emballage weer ophaalt. Dit voor herbruikbare emballage. Niet herbruikbare emballage dient door de wederpartij of klant zelf te worden afgevoerd en is na aflevering voor eigen rekening en risico.

5.3. De wederpartij of klant dient de verkoper schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door de verkoper opgehaald kan worden.

Artikel 6 Klachten

A. Algemeen

6.1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij of klant bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke (NEN) of (CE) normen geleverd.

6.2. Tenzij anders overeen gekomen heeft de verkoper het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

6.3. De wederpartij of klant is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet en –bij niet-voldoen- terstond bij verkoper te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen Reclames betreffende bij levering niet-waarneembare gebreken dienen terstond bij ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking te worden gedaan, bij gebreke waarvan de aanspraken van de wederpartij of klant vervallen.

6.4. Eventuele tekorten behoren tevens binnen 1 werkdag na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld.

6.5. Mits redelijkerwijs door de verkoper te onderkennen, is de verkoper gerechtigd de klant te wijzen op:

  • onjuistheden in de door klant verlangde constructies en werkwijze;
  • kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond. Bij niet-klanten heeft de verkoper uitdrukkelijk niet voormelde plicht.

6.6. De koper is gehouden de geleverde zaken te behandelen en te verwerken conform de gebruiks- en plaatsingsvoorschriften door ons verstrekt, bij gebreke waarvan de koper geen aanspraken kan laten gelden.

6.7. Ondanks de plicht van de verkoper om de klant te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de klant het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door verkoper – is veroorzaakt door:

  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door klant verlangde constructies en werkwijze;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.

 

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

6.8. Klachten van de wederpartij of klant, inhoudende dat de geleverde zaken en/of systemen niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit of niet conform zijn aan de van toepassing zijnde garantie voorwaarden, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de verkoper zal kunnen doen gelden. Voor klant: De klacht van de klant dat de geleverde Zaken en/of systemen niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit,  moeten binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, maar uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering, ter kennis van de verkoper worden gebracht. Een klant kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

6.9. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de verkoper slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken en/of systemen te vervangen door zaken en/of systemen van de overeengekomen kwaliteit. De verkoper heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak en of het systeem te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De wederpartij of klant zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten. Voor klant: De klant komt slechts geen herstel of vervanging van de geleverde zaken toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden gevergd. Dit is het geval wanneer de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de klant toekomt. De klant kan de overeenkomst pas (gedeeltelijk) ontbinden indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.

6.10 De verkoper is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

 

C. Overige klachten

6.11 Klachten van de wederpartij of klant over de wijze van nakoming door de verkoper van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de verkoper worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij of klant ter zake geen enkel recht tegen de verkoper zal kunnen doen gelden.

6.11 Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij of klant direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij of klant geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken. Voor klant: De klant dient de verkoper binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering, in kennis te stellen van de in dit artikel genoemde gebreken.

6.12 Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de verkoper het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij of klant verder te dier zake iets van de verkoper kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

6.13 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

6.14.Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 7 Betaling

7.1. De wederpartij of klant is verplicht de facturen van de verkoper te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting of conform de tussen partijen overeengekomen afwijkende betaalafspraken De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij of klant haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De verkoper is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling (pro forma factuur) vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen. Afhankelijk van de grootte van de levering en/of het project kan de verkoper van de wederpartij of klant ook verlangen om een bankgarantie te verstrekken.

7.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van de verkoper.

7.3. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij of klant van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de wederpartij of klant vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente per maand verschuldigd vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.

7.4. Indien de klant in verzuim is, zal de verkoper hem een schriftelijke aanmaning sturen waarin aan de klant een laatste termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Daarbij zal de klant tevens worden gewezen op de gevolgen van niet-betaling, waarbij de verkoper aanspraak zal maken op de wettelijke rente en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek onder vermelding van het bedrag van deze kosten.

7.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij of klant een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

7.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij of klant, ongeacht of de verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.7. De verkoper heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij of klant dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.

7.8. In geval van verzuim van de wederpartij of klant, niet zijnde een klant, is zij gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, met een minimum van € 250,=.

7.9. Indien de verkoper het faillissement van de wederpartij of klant aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.

7.10. Indien de verkoper, nadat de wederpartij of klant in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij of klant richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 8.

Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. De verkoper heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij of klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de verkoper terstond genoegzame en in de door de verkoper gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de verkoper het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

8.2. Alle door de verkoper aan de wederpartij of klant geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de verkoper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

8.3. Indien de wederpartij of klant in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de verkoper gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij of klant zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij of klant bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij of klant is verplicht medewerking te verlenen aan de verkoper, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.

8.4. Indien en zolang de verkoper nog eigenaar is van de aan de wederpartij of klant geleverde/ nog te leveren zaken, zal de wederpartij of klant de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij of klant de verkoper op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.

8.5. De wederpartij of klant staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij of klant, zal de wederpartij of klant de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendom) rechten van de verkoper.

8.6. Bij wederverkoop door koper van door ons geleverde zaken, zal koper op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht vestigen op deze zaken.

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij of klant.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten

10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt verkoper zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen of (CE) normeringen.

10.2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

10.3. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van isolatie, gips of systemen en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij of klant.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Voor schade als gevolg als bedoeld in artikel 6:75 BW en van omstandigheden die voor de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is de verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van leveranciers van grondstoffen of andere toeleveranciers.

11.2. De verkoper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De verkoper behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij of klant te factureren.

11.3. Indien de verkoper een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij of klant zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats

13.1. De wederpartij of klant is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij of klant garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zakendeugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij of klant.

Artikel 14 Afmetingen en andere gegevens

14.1. De wederpartij of klant staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de verkoper verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de verkoper recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

14.2. De wederpartij of klant zal nimmer kunnen verlangen dat de verkoper van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer- of minderwerk

15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

15.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid

16.1. In alle gevallen geldt dat de verkoper nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat, dan wel – voor zover het een door ons verzekerd risico betreft – tot het bedrag waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt. 

16.2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt, schade wegens gederfde winst en aan de wederpartij of klant opgelegde boetes, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

16.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij of klant bij de verkoper worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij of klant.

16.4. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

16.5. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van materialen in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De verkoper is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het laten vochtig worden van de geleverde materialen. 

16.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van het na sluiting van de overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen, of schade als gevolg van gegeven adviezen omtrent de aard of de samenstelling van de bestelde zaken.

16.7. Behoudens opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen of directe schade door ons of van diegenen, die al dan niet in dienstverband voor ons werkzaam zijn, dan wel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

16.8. De koper is gehouden ons te vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten, werknemers of derden die op enigerlei verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

16.9. De klant draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 6 sub A lid 5.

Artikel 17 Garantie

17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via de verkoper, ter zake van de door deze laatste geleverde en/of geplaatste materialen of systemen een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste materialen of systemen uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

17.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de verkoper eveneens geen garantie verstrekt.

17.3. De verkoper zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

17.4. De wederpartij of klant kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de materialen of systemen gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

17.5. De verkoper garandeert aan de klant dat de materialen of systemen wordt geleverd volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van het systeem, te dicht tegen het systeem geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer, interferentie, verkleuring als gevolg van dikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

17.6. De wederpartij of klant komt geen beroep op de garantie toe voor schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik en of plaatsing. Bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een derde aan of van het geleverde; bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven, komt de garantie ook te vervallen.

17.7. De wederpartij of klant komt geen beroep op de garantie toe, indien het materiaal of systeem wordt blootgesteld aan zaken waarmee de kwaliteit (van de plaatsing) niet meer door de verkoper kan worden gegarandeerd. Hieronder wordt onder meer (derhalve niet limitatief) verstaan: het gebruik van chemische middelen, het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, thermische oorzaken, het gebruik van kit dat zich niet verdraagt met de randafdichting, het beplakken met folie, het aanbrengen van verf, veranderingen in de eenheid of andere soortgelijke handelingen.

17.8 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1. Voor het verticale transport van alle door de verkoper aan te voeren materialen dient gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met de verkoper worden vastgesteld.

18.2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij of klant voor diens rekening worden voorzien.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Alle door ons verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven ons eigendom, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Bovendien houden wij ons te dier zake alle intellectuele eigendomsrechten voor. Zij zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 20 Wettelijke voorschriften

20.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de kosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat de verkoper offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 21 Verjaring

20.1. Vorderingsrechten van de wederpartij of klant, niet zijnde klant, jegens de verkoper verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 21 Privacy

21.1. In het kader van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden worden Persoonsgegevens verwerkt. Het doel van de verwerking is niet het verwerken van die Persoonsgegevens als zodanig, het doel is het leveren van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor het leveren van die dienst is het noodzakelijk om persoonsgegevens, zoals een adres en naam, te verwerken.

21.2. De bepalingen in de privacy statement, zoals vermeld op de website van Verkoper, zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Artikel 22 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

22.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de wederpartij of klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.2. Alle geschillen welke tussen de verkoper en de wederpartij of klant mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

22.3. Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskortingen worden de internationale regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatst verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, van toepassing verklaard.

22.4. Voor zover een van de onderhavige algemene voorwaarden de deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet door ons voor dat geval buiten toepassing verklaard.

Artikel 23 Deponering

23.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK03/2264096 alsmede ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 1/2021.

Heeft u producten afgenomen voor 1 januari 2021? Bekijk dan de verkoop- en leveringsvoorwaarden geldig tot en met 31 december 2020

Posted on 01.02.2023 - updated on: 22.08.2023