Sociaal jaarverslag

"Being the reference for sustainable Habitat means we have certain duties towards our stakeholders: this is our corporate social responsibility" Pierre-André de Chalendar, Chairman and CEO Saint-Gobain 

Voorwoord

De groep Saint-Gobain heeft haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid gebouwd rond o.a. de volgende pijlers: 

• Het ontwikkelen van duurzame gebouwen 
• Beperk onze impact of het milieu 
• Stimuleer de ontwikkeling van onze medewerkers. 
• Ondersteun en werk mee aan sociale initiatieven 
• Neem verantwoordelijkheid op maatschappelijk vlak 

Het beleid van Gyproc Nederland sluit naadloos aan bij deze pijlers. Ook wij werken binnen ons territorium, vaak samen met andere belanghebbenden, aan deze thema’s.

Ontwikkel duurzame gebouwen

Bij het ontwikkelen van duurzame gebouwen denk ik in het bijzonder aan de behoefte om bestaande gebouwen energiezuiniger of zelfs energieneutraal te maken. Geluiden als ‘nul op de meter’ en initiatieven als ‘de Stroomversnelling’ horen we dagelijks. 

De uitdaging is hier om, met behoud van de bestaande draagstructuur, een gebouw zowel energetisch als ook qua wooncomfort op een toekomstgericht niveau te brengen en dit met een zeer beperkt budget. Met innovaties binnen ons GypBox renovatie programma voor akoestisch en thermisch comfort spelen we hier perfect op in.

Het Innoveerkracht-congres was ook afgelopen jaar weer een groot succes. Samen met alle deelnemers zijn er interessante discussies gevoerd, die ons weer meer inzicht en input geleverd hebben, waarop we onze nieuwe ontwikkelingen kunnen baseren.

Beperk impact op het milieu

In het Sociaal Jaarverslag 2013 is uitvoerig stilgestaan bij ‘het sluiten van de gipskringloop’. Vanuit technisch oogpunt hebben we al aangetoond dat we de kringloop sluiten; gips is een grondstof die oneindig gerecycled kan worden. Momenteel ligt onze focus op het vergroten van de volumes die daadwerkelijk de gehele kringloop doorlopen. Het percentage gerecycled gips is ook in het afgelopen jaar weer verder gestegen. Daarnaast werken we, samen met andere partijen, in een EU Life+ project aan methodes en richtlijnen om het selectief slopen van gebouwen verder vorm te geven. De doelen hiervan zijn het storten van gips te voorkomen en het volume te recyclen gips te vergroten.

Stimuleer ontwikkeling van onze medewerkers

De ontwikkeling van ons bedrijf is mede afhankelijk van de kwaliteit en de motivatie van onze medewerkers; de basis voor ons succes. Binnen het HR-beleid wordt daarom veel aandacht besteed aan opleidingen. In de afgelopen jaren waren dit met name commerciële trainingen. Ook wordt de technische kennis van de systemen en producten continu geschoold. Ook motivatie en teamwork zijn vereisten voor een succesvol bedrijf. Diverse activiteiten hebben hieraan bijgedragen. Onderdeel van ons HR-beleid is tevens het stimuleren van interne carrièremogelijkheden binnen de groep Saint-Gobain. Dit wordt door medewerkers als zeer positief ervaren. 

2015

De economische crisis is voorbij en ook in onze sector ervaren we weer dynamiek. Dit geeft ons als Gyproc-team de uitdaging en de motivatie om, samen met onze ketenpartners en andere belanghebbenden, in te spelen op nieuwe marktbehoeften en met onze innovaties en diensten hierop te anticiperen. 

Rini Quirijns 
Algemeen directeur
Saint-Gobain Gyproc BeNeLux